Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług firmy Cameralnie, a także określa zasady zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania.

I. Definicje

1. Usługodawca – oznacza Flame Miłosz Wański z siedzibą w Poznaniu, ul. Jugosłowiańska 54d/4, 60-149 Poznań, NIP 497-001-30-92, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
3. Partner – oznacza podmiot współpracujący z Usługodawcą.
4. Usługi – oznacza między innymi takie jak: tworzenie fotografii przez urządzenia, możliwość przebierania się, możliwość dokonywania wpisów w Foto Księdze Gości, komentowanie wpisów na portalu, udostępnianie zawartości strony na portalach społecznościowych, usługi informactyczne zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów graficznych i multimedialnych na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron Portalu Cameralnie.pl
Usługi społecznościowe – usługi świadczone za pośrednictwem określonych Serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Cameralnie.pl lub jej Partnerów udostępniania innym Użytkownikom,
Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na wyświetlaczach urządzeń fotografujących oraz na stronach internetowych Portalu Cameralnie.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe(reklama kontekstowa).
5. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Usług.
6. Urządzenie – oznacza urządzenie, które robi zdjęcia Użytkownikom i drukuje je na wysokiej jakości papierze oraz przesyła zdjęcie za pośrednictwem Internetu na Portal Cameralnie.pl
7. Zleceniodawca – osoba lub podmiot gospodarczy zlecający wykonanie Usługi lub wypożyczający Urządzenie.
8. Portal, Cameralnie.pl – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez Usługodawcę, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę lub jego Partnerów.
9. Portal społecznościowy – Facebook, YouTube, Instagram

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Usługi i Urządzenia oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług, udostępniane są przez Usługodawcę na Portalu Cameralnie.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Poprzez fakt korzystania z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

III. Warunki akceptacji regulaminu o świadczenie Usług

1. Regulamin zostaje zaakceptowany z chwilą aktywacji urządzenia lub zrobienia sobie zdjęcia.

IV. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu Cameralnie.pl i/lub Urządzeń w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Urządzeń w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
5. Usługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu Wpisu (wątek główny dodany przez Użytkownika) lub Komentarza (każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy): Usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy,
Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika Internetu,
W ramach Usługi elektronicznej komentarzy, Usługodawca udostępnia mechanizm formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza o treści i formie określonej przez Użytkownika, w szczególności to Użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony Portalu,
Usługodawca oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych: Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).
6. Użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.
7. Materiały umieszczone w serwisie internetowym zostały udostępnione przez Usługodawcę, jako usługa dla klientów i mogą one być używane wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte na witrynie informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zdjęcia zamieszczone przy opisach produktów są umieszczone w celach poglądowych i mogą nie odzwierciedlać dokładnego wyglądu Urządzenia.
8. Na specjalne życzenie Zleceniodawcy można zmienić formę przekazywania i publikacji zdjęć oraz uniemożliwić udostępnianie zdjęć. Taka funkcjonalność wymaga pisemnego wyrażenia woli.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Usługodawcy.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, oraz lokalizację urządzenia.
3. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości zdjęcia, które zostało źle wydrukowane, to należy je dołączyć do zgłoszenia.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę.

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych danych na stronach Portalu Cameralnie.pl, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
3. Usługodawca na mocy zwolnienia z art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t) zastrzega sobie prawo do publikacji paru wybranych zdjęć i/lub filmów z obsługiwanych imprez na Portalu i w mediach społecznościowych w celu prezentacji Urządzenia. Zdjęcia/filmy będą wykonywane niezależnym aparatem od aparatu Urządzenia.
4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Usługi przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych danych.
5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych, zdjęć i mediów opublikowanych na stronach Portalu.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i wyświetlaczach urządzeń w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu oraz Urządzeń w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

VII. Prawa własności intelektualnej

1. Przyjęty na stronach Portalu i/lub Urządzeniach wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Prawa autorskie do utworów fotograficznych (zdjęć wykonanych przez Urządzenia) należą do Usługodawcy.
2. Portal i/lub Urządzenia zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia na stronach Portalu i/lub Urządzeniach na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Urządzeniach, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
5. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Urządzeniach nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów (w tym utworów fotograficznych) lub baz danych.
6. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Urządzeniach jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
7. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Urządzenia w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8. Usługowaca zezwala na udostępnianie treści na wybrane portale społecznościowe za pomocą przycisków, które są umieszczone pod utworem oraz przekazywanie ich dalej w sieciach społecznościowych.
9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Urządzeniu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Usługodawcy niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Urządzeniach w formach stosowanych w Internecie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Urządzeń po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Poznań 600 912 769             Warszawa 517 210 549

Partnerzy i Klienci